11. Sınıf Biyoloji Müfredatı 2017-2018 (MEB)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafında 2017 – 2018 eğitim ve öğretim yılı 11. sınıf biyoloji müfredatı açıklandı. Siz değerli okurlarımız için resmi siteden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirip sizlere sunduk. Konu başlıkları ve konuların detayları hakkında bilgiler yazımız içerisinde yer almaktadır. 11. Sınıf biyoloji müfredatı 2017 – 2018 MEB başlığı altında ele aldığımız biyoloji konuları ile 11. sınıfa geçmiş ve biyoloji konuları üzerinde yapılan değişikleri fark edeceğiniz yazımızı sizlere sunduk. YGS ve LYS gibi sınavlara hazırlanan öğrenciler için merak edilen 11. Sınıf Biyoloji Müfredatı hakkında tüm bilgileri sizinle paylaştık..

11. Sınıf biyoloji müfredatında yer alan biyoloji konuları hakkında ders saatleri…

11. SINIF ÜNİTE, KONU VE AÇIKLAMALARI

 

11.1. İnsan Fizyolojisi

11.1.1. Homeostazi
Kavramlar ve Terimler
homeostazi

11.1.1.1. Homeostaziyi açıklar.


a. Homeostazinin sağlanmasında tüm sistemlerin etkili olduğu vurgulanır.
b. Sistemler işlenirken homeostaziye yeri geldikçe değinilir.

11.1.2. Dokular

Kavramlar ve Terimler
doku, organ, sistem

11.1.2.1. Doku çeşitlerini kas, bağ, sinir ve epitel doku olarak açıklar.

a. Bağ dokuya örnekler verilir, ayrıntıya girilmez.
b. Dokulara ilgili sistem içerisinde yeri geldikçe değinilir.

11.1.3. Sinirler ve hormonlar

Kavramlar ve Terimler
diyabet, duyu organları, efektör, endokrin sistem, hormon, impuls, negatif geri bildirim,
reseptör, sinaps, sinir hücresi

11.1.3.1. Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.


a. Merkezî ve çevresel sinir sisteminin yapısı işlenirken görsellerden yararlanılır.
b. Beynin bölümleri model üzerinde gösterilir.
c. Yapılarına göre nöron çeşitlerine girilmez.
ç. Refleksin insan yaşamı için önemi vurgulanır.
d. Güncel araştırmalar (koku-hafıza ilişkisi vb.) örneklendirilir.

11.1.3.2. Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar.

a. Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonlar işlenirken görsellerden yararlanılır.
b. Hormonların yapısına girilmez.
c. Geri bildirim mekanizması örneklerle açıklanır.
ç. Hormonların yaşam kalitesi üzerine etkilerinin örnek bir hastalık üzerinden tartışılması sağlanır.

11.1.3.3. Sinir sistemi rahatsızlıklarını açıklar.

a. Multipl skleroz (MS), Parkinson, Alzheimer ve epilepsi (sara) üzerinde durulur.
b. Sinir sistemi rahatsızlıklarının tedavisiyle ilgili teknolojik gelişmelerin araştırılması sağlanır.
c. Mahmut Gazi Yaşargil’in çalışmalarına değinilir.

11.1.3.4. Sinir sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.

11.1.3.5. Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
Duyu organlarının yapısı işlenirken görsellerden yararlanılır.

11.1.3.6. Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar.

a. Renk körlüğü, miyopi, hipermetropi, astigmatizm, işitme kaybı ve denge kaybı gibi
rahatsızlıkların araştırılıp sunulması sağlanır.
b. Görme ve işitme engelli kişilerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek ve çevresindeki
bireyleri bilinçlendirmek amacıyla sosyal farkındalık etkinlikleri (proje, kamu spotu, broşür
vb.) hazırlamaları sağlanır.

11.1.3.7. Duyu organlarının sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.


Duyu organları rahatsızlıklarının tedavisiyle ilgili teknolojik gelişmelerin araştırılması sağlanır.

11.1.4. Destek ve Hareket Sistemi

Kavramlar ve Terimler
eklem, kas, kemik, kıkırdak, tendon

11.1.4.1. Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

a. Destek ve hareket sisteminin yapısı işlenirken görsellerden yararlanılır.
b. Kemik ve kas çeşitleri açıklanır.
c. Huxley Kayan İplikler Modeli incelenir.
ç. Kıkırdak ve eklem çeşitleri ile vücutta bulunduğu yerlere örnekler verilir. Yapılarına girilmez.
d. Destek ve hareket sistemi ile ilgili iş birlikli kavram haritası oluşturulması sağlanır.

11.1.4.2. Destek ve hareket sistemi rahatsızlıklarını açıklar.

Kırık, çıkık, burkulma, menisküs ve eklem rahatsızlıklarının araştırılması ve paylaşılması
sağlanır.

11.1.4.3. Destek ve hareket sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.


Destek ve hareket sisteminin sağlığı açısından sporun ve beslenmenin önemi tartışılır.

11.1.4.4. Biyomekatronik uygulamalarını destek ve hareket sistemi ile ilişkilendirir.

11.1.5. Sindirim Sistemi

Kavramlar ve Terimler
emilim, sindirim

11.1.5.1. Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

a. Sindirim sisteminin yapısı işlenirken görsellerden yararlanılır.
b. Sindirime yardımcı yapı ve organların (karaciğer, pankreas ve tükürük bezleri) görevleri
üzerinde durulur. Yapılarına girilmez.
c. Öğrencilerin besinlerin sindirimini gözlemleyebileceği deneyler tasarlaması sağlanır.

11.1.5.2. Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.

Reflü, gastrit, ülser, hemoroit hastalıkları üzerinde durulur.

11.1.5.3. Sindirim sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.


a. Asitli içecekler tüketilmesinin ve fast-food beslenmenin sindirim sistemi üzerindeki
etkilerinin tartışılması sağlanır.
b. Antibiyotik kullanımının bağırsak florasına etkileri ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının
zararları üzerinde durulur.

11.1.6. Dolaşım Sistemleri

Kavramlar ve Terimler
antijen, antikor, aşı, B ve T lenfositleri, bağışıklık, damar, interferon, kan, kan bağışı, kan
dolaşımı, lenf dolaşımı, nabız, ödem, serum, tansiyon, varis, yangısal tepki

11.1.6.1. Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.

a. Dolaşım sistemi işlenirken görsellerden yararlanılır.
b. Kalbin çalışmasına etki eden faktörler (sempatik sinir sistemi, adrenalin, tiroksin, kafein,
tein, asetilkolin, vagus siniri) üzerinde durulur.
c. Alyuvar, akyuvar ve kan pulcukları üzerinde durulur. Akyuvar çeşitleri B ve T lenfositleri ile sınırlandırılır
ç. Kan grupları üzerinde durulur. Kan nakillerinde kendi grubundan kan alıp vermenin
gerekliliği vurgulanır. Kan nakillerinde genel alıcı ve genel verici kavramları kullanılmaz.
d. Öğrencilerin kan ve kemik iliği bağışının önemi ile ilgili farkındalık oluşturmaya yönelik
çalışma (broşür, kamu spotu, anket vb.) yapmaları sağlanır.
e. Konunun işlenişi sırasında model ve analojilerden yararlanılır.

11.1.6.2. Lenf dolaşımını açıklar.

a. Lenf dolaşımı işlenirken görsellerden yararlanılır.
b. Lenf dolaşımı kan dolaşımı ile ilişkilendirilerek ele alınır.
c. Ödem oluşumu üzerinde durulur.
ç. Lenf dolaşımının bağışıklık ile ilişkisi açıklanır.
d. Kan ve lenf dolaşımıyla ilgili model tasarlanması sağlanır.

11.1.6.3. Dolaşım sistemi rahatsızlıklarını açıklar.

Kalp krizi, damar tıkanıklığı, tansiyon, varis ve kangren hastalıkları üzerinde durulur.

11.1.6.4. Dolaşım sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.

11.1.6.5. Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar.

a. Hastalık yapan organizmalar ve yabancı maddelere karşı deri, tükürük, mide öz suyu,
mukus ve gözyaşının vücut savunmasındaki rolleri örneklendirilir.
b. Enfeksiyon ve alerji gibi durumların bağışıklık ile ilişkisi örnekler üzerinden açıklanır.
c. İmmünoglobulinler verilmez.
ç. Aşılanmanın önemi üzerinde durulur. Bazı aşıların zaman içerisinde değiştirilmesinin
nedenleri araştırılır.
d. Hastalık yapan organizmaların genetik yapılarının hızlı değişimi nedeniyle insan sağlığına
sürekli bir tehdit oluşturduğu vurgulanır.

11.1.7. Solunum Sistemi

Kavramlar ve Terimler
alveol, bronş, diyafram, gaz değişimi, hemoglobin, solunum

11.1.7.1. Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

Solunum sisteminin yapısı işlenirken görsellerden yararlanılır.

11.1.7.2. Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar.

11.1.7.3. Solunum sistemi rahatsızlıklarını açıklar.

KOAH ve astım hastalıkları üzerinde durulur.

11.1.7.4. Solunum sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin
çıkarımlarda bulunur.

Yaygın olarak görülen mesleki solunum sistemi hastalıklarından korunmak için iş sağlığı ve
güvenliği konusunda alınabilecek önlemlerin araştırılması ve elde edilen bilgilerin
paylaşılması sağlanır.

11.1.8. Boşaltım Sistemi

Kavramlar ve Terimler
boşaltım, böbrek nakli, diyaliz, geri emilim, mesane, nefron, salgılama, süzülme, üreter,
üretra

11.1.8.1. Boşaltım sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

a. Boşaltım sisteminin yapısı işlenirken görsellerden yararlanılır.
b. Böbreğin alyuvar üretimine etkisi üzerinde durulur.
c. Öğrencilerin böbrek diseksiyonu yaparak böbreğin yapısını incelemeleri sağlanır.

11.1.8.2. Boşaltım sistemi rahatsızlıklarını açıklar.

a. Böbrek taşı ve böbrek yetmezliği üzerinde durulur.
b. Diyaliz üzerinde durulur. Diyalize bağımlı hastaların yaşadıkları problemler ve böbrek
bağışının önemi vurgulanır.

11.1.8.3. Boşaltım sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin
çıkarımlarda bulunur.

11.1.9. Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim

Kavramlar ve Terimler
büyüme, gelişme, menstrual döngü, tüp bebek, ultrason

11.1.9.1. Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

a. Dişi ve erkek üreme sisteminin yapısı işlenirken görsellerden yararlanılır.
b. Menstrual döngüyü düzenleyen hormonlarla ilgili grafiklere yer verilir.
c. In vitro fertilizasyon yöntemleri üzerinde durulur.

11.1.9.2. Üreme sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.

11.1.9.3. İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar.

a. Hamilelikte bebeğin gelişimini olumsuz etkileyen faktörler (alkol, sigara, madde bağımlılığı,
folik asit yetersizliği) üzerinde durulur.
b. Hamileliğin izlenmesinin bebeğin ve annenin sağlığı açısından önemi vurgulanır.
c. İnsanda embriyonik gelişim süreci görsel materyaller kullanılarak açıklanır.
ç. Çoklu doğumların nedenleri üzerinde durulur.

11.2. Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

Kavramlar ve Terimler
baskın tür, ekolojik niş, ekoton, habitat, kilit taşı tür, komünite, mutualizm, parazitlik,
rekabet, simbiyoz, süksesyon

11.2.1. Komünite Ekolojisi

11.2.1.1. Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar.

a. Komünitelerin içerdiği biyolojik çeşitliliğin karasal ekosistemlerde enlem, sucul
ekosistemlerde ise suyun derinliği ve suyun kirliliği ile ilişkili olduğu vurgulanır.
b. Komünite içinde baskın ve kilit taşı olan türlerin önemi üzerinde durulur.

11.2.1.2. Komünitede tür içi ve türler arasındaki rekabeti örneklerle açıklar.

Komünitelerde av-avcı ilişkisi vurgulanır.

11.2.1.3. Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar.

Parazitlik ve mutualizm insan sağlığı ile ilişkilendirilir (bit, pire, kene, tenya, bağırsak florası).

11.2.1.4. Komünitelerdeki süksesyonu örneklerle açıklar.

a. Primer ve sekonder süksesyon ayrımına girilmez.
b. Süksesyonun evrelerine girilmez.

11.2.2. Popülasyon Ekolojisi

Kavramlar ve Terimler
popülasyon dinamiği, taşıma kapasitesi, yaş piramidi

11.2.2.1. Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder.

a. İnsan yaş piramitleri üzerinde durulur.
b. Popülasyon büyümesine ilişkin farklı büyüme eğrileri (S ve J) çizilir.
c. Dünyada ve ülkemizde nüfus değişiminin grafikler üzerinden analiz edilmesi ve olası
sonuçlarının tartışılması sağlanır.

 

KAYNAK : Milli Eğitim Bakanlığı Resmi Sitesi…

9. Sınıf Biyoloji Müfredatı 

10. Sınıf Biyoloji Müfredatı

12. Sınıf Biyoloji Müfredatı

 

11. Sınıf Biyoloji Müfredatı 2017-2018 (MEB) – PDF

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here