2017 – 2018 Biyoloji Müfredatı ( 9. Sınıf Ders Konuları)

2017 – 2018 biyoloji müfredatı yaptığı değişikliklerle çok şaşırttı. Bir çok öğrencinin beklediği 2017 – 2018 biyoloji müfredatı sonunda açıklandı. Lise’ye yeni başlayacak olan 9. sınıf öğrencilerinin biyoloji dersi hakkında 2017 – 2018 biyoloji müfredatı kapsamında hangi konuları öğrenecekleri ve bu konuların neleri kapsadığı sizlere aşağıda ifade ettik. 2017 – 2018 biyoloji müfredatında yer alan 9. sınıf konuları  sitemiz içerisinde yer alan yazılarda yer almaktadır.

Bu müfredat doğrultusunda konularında ders saat uygulaması ise:

9.1. Yaşam Bilimi Biyoloji

9.1.1. Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji

Kavramlar ve Terimler

bilim, bilimsel yöntem, biyoloji, deney, gözlem

9.1.1.1. Bilim ve bilimsel bilginin özelliklerini biyoloji ile ilişkilendirerek açıklar.

a. Bilimsel bilginin kaynak ve dayanakları (akıl, duyu organları, daha önce yapılmış bilimsel
çalışmalar) ile bunlar arasındaki ilişkiye değinilir.

b. Bilimsel bilginin gözlem, çıkarım ve deneysel delillere dayalı olduğu vurgulanır ve
paradigma kavramına değinilir.

c. Bilimde öznellik ve nesnellik üzerinde durulur.

ç. Bilim toplum ilişkisi üzerinde durulur.

d. Bilimsel bilginin değişebilir yapısı ve değişiminde etkili olan nedenler üzerinde durulur.

e. Bilimde kullanılan yöntemlerin çeşitliliği üzerinde durulur.

f. Teori ve kanun örneklerle açıklanır.

9.1.1.2. Biyoloji ile ilgili bir problemin çözümünde bilimsel çalışma basamaklarını uygular. Öğrencilerin günlük hayata ilişkin belirledikleri bir problemin çözümüne yönelik rapor yazmaları sağlanır.

9.1.1.3. Biyolojinin tarihsel gelişim sürecine katkı sağlayan bilim insanlarını tanır.

a. Aristo, İbn-i Heysem, İbn-i Sina, Gregor Mendel, Rosalind Franklin, James Watson, Francis Crick ve Aziz Sancar’ın biyolojiyle ilgili çalışmalarına değinilir.

b. İbn-i Miskeveyh, İbn-i Nefs, Charles Darwin, Alfred Wallace, Louis Pasteur’ün biyolojiyle
ilgili çalışmalarının araştırılıp paylaşılması sağlanır.

c. Bilimin gelişmesinde bilim insanlarının ortak kişisel özelliklerinin (merak, sebat, öngörü, etik ilkelere uygun davranma, hayal gücü, açık fikirlilik) önemi bu kişilerin hayat hikâyelerinden anekdotlara yer verilerek vurgulanır

9.1.1.4. Biyolojinin günlük hayatta karşılaşılan sorunların çözümüne sağladığı katkılara dair çıkarımlarda bulunur.

Gıda sıkıntısı, küresel iklim değişikliği, sağlık sorunları, biyolojik çeşitlilikteki azalmanın
sosyobilimsel açıdan tartışılması sağlanır.

9.1.1.5. Biyolojinin uygulama araçlarını tanır.

a. Laboratuvar çalışmalarında kullanılan temel araç gereçleri kullanarak örnek bir çalışma
yapması sağlanır.

b. Laboratuvarda deney yaparken iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymanın gerekliliği vurgulanır.

9.1.1.6. Biyolojiyi diğer disiplinlerle ilişkilendirir.

a. Biyolojinin disiplinler arası çalışmalara olan gereksiniminin tartışılması sağlanır.

b. Biyolojinin disiplinler arası ilişkileri biyoinformatik, biyoteknoloji, biyofizik, biyokimya,
biyoistatistik, biyomedikal, biyomekanik ve biyoekonomi gibi alanlardaki örnekler üzerinden
açıklanır.

c. Biyolojinin stratejik konulardaki (savunma sanayii, uzay, gıda, ilaç, tarım, enerji, ekonomi
vb.) etki ve öneminin örnekler üzerinden tartışılması sağlanır.

9.1.2. Canlıların Ortak Özellikleri

Kavramlar ve Terimler

anabolizma, beslenme, boşaltım, büyüme, canlılık, gelişme, hareket, homeostazi, hücre,
katabolizma, metabolizma, organizasyon, solunum, uyarılara tepki, uyum, üreme

9.1.2.1. Canlıların ortak özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

a. Öğrencilerin çevrelerindeki canlıları gözlemleyerek bu canlıların ortak özelliklerini gösteren
tablo oluşturmaları sağlanır.

b. Canlıların hücresel yapı, beslenme, solunum, boşaltım, hareket, uyarılara tepki,
metabolizma, homeostazi, uyum, organizasyon, üreme, büyüme ve gelişme özellikleri
üzerinde durulur

9.1.3. Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler

Kavramlar ve Terimler

asit, ATP, baz, DNA, enzim, hormon, inorganik, karbonhidrat, mineral, organik, protein, RNA,
su, tuz, vitamin, yağ

9.1.3.1.Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.

a. Su, mineraller, asitler, bazlar ve tuzların canlılar için önemi belirtilir.

b. Kalsiyum, potasyum, demir, iyot, flor, magnezyum, sodyum, fosfor, klor, kükürt, çinko
minerallerinin canlılar için önemi vurgulanır.

c. Karbonhidratların, yağların, proteinlerin, nükleik asitlerin, enzimlerin yapısı, görevi ve
canlılar için önemi üzerinde durulur. Kimyasal formüllerine girilmez.

ç. DNA’nın tüm canlı türlerinde bulunduğu ve aynı nükleotitleri içerdiği vurgulanır.

d. ATP’nin ve hormonların kimyasal formüllerine yer verilmeden canlılar için önemi sorgulanır.

e. Vitaminlerin genel özellikleri verilir. A, D, E, K, B ve C vitaminlerinin görevleri ve canlılar için
önemi üzerinde durulur. B grubu vitaminlerinin çeşitlerine girilmez.

f. Öğrencilerin besinlerdeki karbonhidrat, yağ ve proteinin varlığını tespit edebilecekleri
deneyler yapmaları sağlanır.

g. Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin işlevleri ve enerji verimlilikleri karşılaştırılır.

h. Enzim aktivitesine etki eden faktörlerle ilgili deneyler yapılması sağlanır.

9.1.3.2. Yağ, karbonhidrat, protein, vitamin ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar.

a. İnsülin direnci, diyabet ve obeziteye sağlıklı beslenme bağlamında değinilir.

b. Öğrencilerin kendi yaş grubu için bir haftalık sağlıklı beslenme programı hazırlamaları
sağlanır

9.2. Hücre

9.2.1. Hücre

Kavramlar ve Terimler

aktif taşıma, difüzyon, ekzositoz, endositoz, organel, osmoz, ökaryot, pasif taşıma, prokaryot

9.2.1.1. Hücre teorisine ilişkin çalışmaları açıklar.

a. Robert Hooke ve Antonie van Leeuwenhoek’un mikroskop ve hücre ile ilgili yaptığı
çalışmaların açıklanması sağlanır.

b. Matthias Schleiden, Theodor Schwann ve Rudolf Virchow’un hücre teorisine yaptıkları
katkılar vurgulanır.

c. Mikroskop çeşitleri ve ileri görüntüleme teknolojilerinin kullanılmasının hücre teorisine
katkıları araştırılır.

9.2.1.2. Hücre modeli üzerinde hücresel yapıları ve görevlerini açıklar.

a. Örnekler üzerinden prokaryot hücrelerin kısımları gösterilir.

b. Ökaryot hücrelerin yapısı ve bu yapıyı oluşturan kısımlar gösterilir.

c. Organellerin hücrede aldıkları görevler bakımından incelenmesi sağlanır.

ç. Bitkisel ve hayvansal hücrelerin mikroskopta incelenmesi sağlanır.

d. Hücre içi iş birliği ve organizasyona dikkat çekilerek herhangi bir organelde oluşan
problemin hücreye olası etkilerinin tartışılması sağlanır.

9.2.1.3. Hücre zarından madde geçişini deneylerle açıklar.

9.2.1.4. Farklı hücre örneklerini karşılaştırır.

Farklı hücre örneklerinin karşılaştırılmasında mikroskop/görsellerden yararlanılır.

9.2.1.5. Hücre çalışmalarının insan yaşamı için önemini açıklar.

a. Hücresel yapılardaki bozuklukların farklı hastalıklara neden olabileceği örnekler (TaySachs,
kistik fibroz vb.) üzerinden açıklanır.

b. Mitokondri ile ilgili hastalıklar araştırılır.

c. Kök hücrenin tanımı yapılar, güncel tedavi yöntemleri ile ilişkisi kurulur.

ç. Hücre kültürü açıklanarak hücre kültürünün tıp ve ilaç sanayisindeki uygulama alanları

9.3. Canlılar Dünyası

9.3.1. Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması

Kavramlar ve Terimler

ikili adlandırma, sınıflandırma, tür

9.3.1.1. Canlıların çeşitliliğinin anlaşılmasında sınıflandırmanın önemini açıklar.

a. Canlıların sınıflandırılmasında bilim insanlarının kullandığı farklı ölçüt ve yaklaşımlar
tartışılır.

b. Canlı çeşitliliğindeki değişimler nesli tükenmiş canlılar örneği üzerinden tartışılır.

9.3.1.2. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar.

a. Canlıların sınıflandırılmasında sadece tür, cins, aile, takım, sınıf, şube ve âlem
kategorilerinin genel özelliklerine değinilir.

b. Carolus Linnaeus’un sınıflandırmayla ilgili çalışmalarına değinilir.

c. Hiyerarşik kategoriler dikkate alınarak çevreden seçilecek canlı türleriyle ilgili ikili
adlandırma örnekleri verilir.

ç. Öğrencilerin canlılar dünyası ile ilgili çektiği/edindiği fotoğraflarlardan video vb.
oluşturması sağlanır.

9.3.2. Canlı Âlemleri ve Özellikleri

Kavramlar ve Terimler

arkeler, bakteriler, bitkiler, hayvanlar, mantarlar, protistler, virüsler

9.3.2.1. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar.

a. Bakteriler, arkeler, protistler, bitkiler ve mantarlar âlemlerinin genel özellikleri açıklanarak
örnekler verilir. Bu âlemlerin sınıflandırmasına girilmez.

b. Omurgasız hayvanlar; süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar,
derisi dikenliler olarak gruplandırılır. Bu grupların yapı ve sistematiğine girilmeden sadece
örnekleri verilir.

c. Omurgalı hayvanlar; balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olarak
gruplandırılır. Bu grupların yapı ve sistematiğine girilmeden sadece örnekleri verilir.

ç. Bitki örneklerinin toplanması ve bunlarla koleksiyon oluşturulması sağlanır.
araştırılır.

9.3.2.2. Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar.

a. Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkıları canlı âlemlerinden
örnekler verilerek işlenir.

b. Canlılardan esinlenilerek geliştirilen teknolojilere örnekler verilir.

9.3.2.3. Virüslerin genel özelliklerini açıklar.

a. Virüslerin biyolojik sınıflandırma kategorileri içine alınmamasının nedenleri üzerinde
durulur.

b. Virüslerin insan sağlığı üzerine etkilerinin kuduz, hepatit, grip, uçuk, AIDS hastalıkları
üzerinden tartışılması sağlanır. Virütik hastalıklara karşı alınacak önlemler vurgulanır.

c. Virüslerin genetik mühendisliği alanında yapılan çalışmalar için yeni imkânlar sunduğu vurgulanır.

KAYNAK : Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi…

 

10. Sınıf Biyoloji konuları için tıklayınız..

11 Sınıf Biyoloji konuları için tıklayınız…

                                            12. Sınıf Biyoloji konuları için tıklayınız..

9. sınıf biyoloji konuları hakkında detaylı bilgi sitemiz içerisinde yer alan yazılarımızda mevcuttur. 

4 YORUMLAR

Comments are closed.